/4

Kế hoạch và đăng ký phần việc làm theo Bác

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 426|Tải về: 1

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN SÔNG ĐỐC ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI ỦY. CHI BỘ GIÁO DỤC TH1 Sông Đốc , ngày 3 tháng 5 năm 2010 KẾ HOẠCH VÀ ĐĂNG KÍ PHẦN VIỆC(HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO DỨC HỒ CHÍ MINH)Đơn vị : CHI BỘ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 1 Qua học tập chủ đề : Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức là văn minh”. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. Chi bộ giáo dục Tiểu học1 xin đề ra kế hoạch về nhận thức và tự liên hệ các phần việc hành động trong chi bộ về việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống như sau :1/Về nhận...