Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kế hoạch xây dựng công trình măng non

Lượt xem:775|Tải về:3|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH H. NINH PHƯỚCLIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS PHƯỚC VINH *** Số: 11-KH/ LĐTHCS Phước Vinh, ngày 31 tháng 10 năm 2011KẾ HOẠCHXây dựng công trình măng non năm học 2011- 2012 - Căn cứ hướng dẫn 09- HD/HĐĐ ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Hội đồng đội huyện Ninh Phước về việc Hướng dẫn thực hiện công trình măng non các cấp năm học 2011- 2012 để chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2012- 2017.- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội Liên đội trường THCS Phước Vinh nhiệm kỳ 2011-2012- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Liên đội trường THCS Phước Vinh năm học 2010-2011. Nay Liên đội trường THCS phước Vinh xây dựng kế hoạch xây dựng công trình Măng non như sau: I MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU1. MỤC ĐÍCH:- Thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới đại...