/4

kế hoach xây dựng ngân hàng câu hỏi

Upload: PhamTuanVu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 129|Tải về: 0

PHÒNG GD&ĐT HỮU LŨNGTRƯỜNG THCS HOÀ BÌNHSố: ...../KH-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc Hoà Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2010 KẾ HOẠCHXây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thiI. Căn cứ xây dựng kế hoạchCông văn số 993/CV-PGDĐT, ngày 29/11/2010 của Phòng GD&ĐT Hữu Lũng về việc xây dựng và quản lý ngân hàng câu hỏi thi,Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị. Trường THCS Hoà Bình xây dựng kế hoạch quản lý ngân hàng câu hỏi như sau:II. Mục đích, yêu cầu1, Mục đích - Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung và chủ đề năm học 2010-2011 "Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục"; thực hiện công tác thi/kiểm tra theo hướng đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. - Tiếp tục xây...