Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kế hoạch Xây dựng THTTHSTC

Lượt xem:267|Tải về:0|Số trang:9 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT ĐỒNG XUÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH XUÂN QUANG2 Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố : ……..BC-TH Xuân Quang2 , ngày 03 tháng 09 năm 2009KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHONG TRÀO “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN,HỌC SINH TÍCH CỰC” NĂM HỌC 2009-2010- Căn cứ Chỉ thị số 40/CT-BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”Thực hiện KH số 307/KH-BGD ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2008 của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT về kế hoạch Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong các trường phổ thông năm hcọ 2008-2009 và giai đoạn 2008-2013, Trên cơ sở kết quả và kinh nghiệm đã đạt được ở năm học 2008-2009, trường TH Xuân Quang2 tiến hành xây dựng Kế hoạch triển khai phong trào thi đua...