Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

KH bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu

Lượt xem:684|Tải về:3|Số trang:8 | Ngày upload:09/11/2012

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚTHCS QUỚI ĐIỀN Số: 05/KH-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQuới Điền, ngày 10 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUNĂM HỌC: 2011 – 2012 Căn cứ hướng dẫn số 250/PGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2011 về việc thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2011-2012 của PGD&ĐT Thạnh Phú. Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng của trường THCS Quới Điền năm học 2011 – 2012. Căn cứ vào tình hình thực tế, đối tượng học sinh và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học 2011 – 2012. Trường THCS Quới Điền xây dựng kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh yếu năm học 2011 – 2012 như sau:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Thực hiện: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “...