Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

KH bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚTHCS QUỚI ĐIỀN Số: 05/KH-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQuới Điền, ngày 10 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUNĂM HỌC: 2011 – 2012 Căn cứ hướng dẫn số 250/PGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2011 về việc thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2011-2012 của PGD&ĐT Thạnh Phú. Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng của trường THCS Quới Điền năm học 2011 – 2012. Căn cứ vào tình hình thực tế, đối tượng học sinh và kết quả khảo sát chất lượng đầu năm học 2011 – 2012. Trường THCS Quới Điền xây dựng kế hoạch chỉ đạo bồi dưỡng học sinh giỏi - phụ đạo học sinh yếu năm học 2011 – 2012 như sau:I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:- Thực hiện: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo” nhằm “...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:436|Tải về:2|Số trang:8

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: