/8

KH bồi dưỡng HS giỏi, phụ đạo HS yếu

Upload: KhanhTO.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1368|Tải về: 8

PHÒNG GD&ĐT THẠNH PHÚTHCS QUỚI ĐIỀN Số: 05/KH-THCSCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcQuới Điền, ngày 10 tháng 9 năm 2011KẾ HOẠCHBỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI – PHỤ ĐẠO HỌC SINH YẾUNĂM HỌC: 2011 – 2012 Căn cứ hướng dẫn số 250/PGD&ĐT ngày 30 tháng 8 năm 2011 về việc thực hiện n

[Ẩn quảng cáo]