/10

KH thuc hien nhiem vu nam hoc( to chuyen mon)

Upload: AnhsangTran.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 239|Tải về: 0

Trường MN Quy hậu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTổ CM Chị cụm Khang Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /KH-TCMQuy hậu, ngày 20 tháng 09 năm 2011KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌCTổ chuyên môn chi cụm Khang.I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: - Căn cứ công văn số 294/ PGD&ĐT- MN ngày 07 tháng 09 n

[Ẩn quảng cáo]