Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/10

khoán 10 và khoán 100 trong nông nghiệp

Lượt xem:2363|Tải về:41|Số trang:10 | Ngày upload:09/11/2012

Khoán 10 và khoán 100Friday, 19. September 2008, 09:00:47Tham khảo Qua tổng kết thực tiễn trên, ngày 13-1-1981, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 100 về khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, thường gọi tắt là khoán 100. "Khoán chui", một mặt, phản ánh sự bắt đầu đổ vỡ khó tránh khỏi của mô hình tập thể hoá triệt để ruộng đất, sức lao động và tư liệu sản xuất khác của nông dân; mặt khác, phản ánh tính tất yếu kinh tế - khôi phục lại chức nǎng kinh tế hộ nông dân. Khoán 100 bước đầu đáp ứng được yêu cầu khách quan này. Nội dung cơ bản của khoán 100 thể hiện trên mấy điểm: Mục đích: phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, nǎng suất lao động, nâng cao thu nhập của người lao động. Nguyên tắc: quản lý và sử dụng có hiệu quả tư liệu sản xuất,...