/4

Khung PPCT của Bộ GD&ĐT 2009-2010

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 305|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH V/v: Khung PP chương trình Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009 THCS, THPT năm học 2009-2010 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạoĐể thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, Bộ GDĐT hướng dẫn việc thực hiện Khung phân phối chương trình các môn học, hoạt động giáo dục của cấp trung học cơ sở (THCS) và cấp trung học phổ thông (THPT) như sau:A. VỀ KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CỦA BỘ GDĐTI. Về đổi mới cách phân phối chương trình 1. Mục đích, yêu cầua) Mục đích: Tăng cường phân cấp quản lý thực hiện Chương trình giáo dục THCS và THPT, tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc tổ chức dạy học cho phù hợp với các loại hình trường học...