/4

Khung PPCT của Bộ GD&ĐT 2009-2010

Upload: HoangAnhViet.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 476|Tải về: 0

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7608 /BGDĐT-GDTrH V/v: Khung PP chương trình Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2009 THCS, THPT năm học 2009-2010 Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạoĐể thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2009-2010, Bộ GDĐT

[Ẩn quảng cáo]