/2

KIEM TRA 1 TIET TIENG ANH 9 LAN 2 HK2

Upload: LocBinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1608|Tải về: 31

ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH 9 HỌC KÌ II LẦN II Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian giao đề) Code: 002 I/LANGUAGE FOCUS: Choose the best answer A, B, C or D to complete these sentences. (2.5pts) 1. A huge earthquake, struck the city of Kobe in Japan in………………. A. 1899 B. 1994

[Ẩn quảng cáo]