/1

kiem tra 1 tiet ( tiet 10) lop 9

Upload: TranThiDu.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 158|Tải về: 0

Trường THCS Bùi Thị Xuân Kiểm tra 45 phút- Môn Hóa Học 9 Họ và tên học sinh :…………………………………………………………Lớp ……….I/ Phần trắc nghiệm ( 5 điểm) Hãy khoanh tròn 1 trong các chữ A , B , C , hoặc D đứng trước phương án chọn đúng Câu 1:Chất nào sau đây dùng để sản xuất vôi sống ? A. Na2SO4 B. NaCl C. Na2CO3 D. CaCO3Câu 2: Để hòa tan hỗn hợp chất rắn gồm : Fe , Fe2O3 , Fe(OH)3 cần dùng : A . dd HCl B. dd NaOH C. dd H2O D. dd Na2SO4Câu 3 Cho 55,2g hỗn hợp X gồm 2 ôxit kim loại FeO và Al2O3 tan vừa đủ trong 700ml dung dịch H2SO4 2M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan . Giá trị của m là: A. 98,8g B. 136,8g C. 167,2g D. 219,2gCâu 4: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch...