Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kiem tra 1 tiet tin 11 hk2

Lượt xem:186|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

Họ và tên Lớp Kiểm tra 1 tiết Môn: tin học 11 (Thời gian làm bài 45 phút) ĐỀ SỐ 1 I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn đáp án đúng Câu 1. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, để khai báo kiểu bản ghi để xử lý danh sách kiểu cán bộ của một cơ quan, khi báo kiểu bản ghi nào trong các khai báo sau là đúng? (bảng ghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, mức lương, phụ cấp) A. Type canbo=record Hoten:String[30]; Namsinh:integer; Diachi:string[30]; Mucluong:real; Phucap:real; End; B. Type canbo:record Hoten:String[30]; Namsinh:integer; Diachi:string[30]; Mucluong:real; Phucap:real; End; C. Type canbo=record Hoten:String[30]; Namsinh:integer; Diachi:string[30]; Mucluong:real; Phucap:real; And; D. Type canbo=record Hoten:String[30]; Namsinh:integer; Diachi:string[30]; Mucluong:real; Phucap:real; End. Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, thủ tục Insert(S2,S1,n) thực hiện công việc gì? Chèn thêm xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí n của S1; Chèn thêm xâu S1 vào xâu S2 bắt đầu từ vị trí n của S2; Chèn thêm xâu S2 vào xâu S1 bắt đầu từ vị trí n của S1; Chèn thêm xâu S2 vào xâu S1 bắt đầu từ vị trí n của S2; Câu 3. Biến cục bộ là gì? A. Biến được khai báo trong CTC nhưng được sử dụng trong chương trình chính B. Biến được khai báo trong chương trình chính nhưng chỉ được sử dụng cho CTC C. Biến được khai báo trong chương trình con D. Biến tự do không cần khai báo Câu 4. Tham số được khai báo trong thủ tục hoặc hàm được gọi là gì? A.Tham số thực sự B. Biến toàn bộ C. Biến cục bộ D. Tham số hình thức Câu 5. Muốn khai báo x, y là tham trị, z là tham biến. Khai báo nào sau đây đúng ? A. Procedure thamso (x : byte ; var y : byte; var z : byte ); B. Procedure thamso (x : byte ; var z , y : byte); C. Procedure thamso (x : byte ; y : byte; var z : byte ); D. Procedure thamso (var x : byte ; var y : byte; var z : byte ); Câu 6. Cho a là biến nguyên a = 3 và khai báo thủ tục sau Procedure TT (x: integer); begin x := x + 2; end; Sau khi gọi thủ tục TT(a); thì giá trị của biến a sau khi thực hiện CTC là: A. 2 B. 5 C. 3 D. 0 Câu 7. Cho chương trình (CT) sau Var s, a, b : byte; Procedure VD (var x: byte; var y: byte); var i: byte; Begin i := 7; x := x + i; y := y +i; Writeln(x: 6, y: 6); end; BEGIN a := 7; b := 8; Writeln (a:6, b: 6); VD (a,b); Writeln (a:6, b: 6, s:6); readln; END. 4.1 Trong CT trên biến nào là biến cục bộ A. x và y B. i C. a và b D. s, a, b  4.2 Trong CT trên biến nào là biến toàn bộ A. x và y B. i C. a và b D. s, a, b B. C. D.  4.3 Trong CT trên biến nào là tham số hình thức A. x và y B. i C. a và b D. s, a, b  4.4 Trong CT trên biến nào là tham số thực sự A. x và y B. i C. a và b D. s, a, b    4.5 Khi chạy chương trình với các câu lệnh như trên thì kết quả in ra trên màn hình là: A. 7 8  14 15  7 8 29  B. 7 8