/1

kiem tra 15 phut toan 7

Upload: ChangBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 144|Tải về: 0

và tên:................. Kiểm tra 15 phút Điểm  nhận xét của giáo viên ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................ ............................................................................................    Câu1: Cho hai đơn thức : 5x3y3 và 2x2y2 Khoanh tròn câu đúng trong các vế sau: Hai đơn thức trên đồng dạng Hai đơn thức trên không đồng dạng Câu 2: Cho tổng các đơn thức sau: x2y3z5 khoanh tròn vào kết quả đúng: A . Bậc của đơn thức trên là: 7 B. Bậc của đơn thức trên là : 9 C. Bậc của đơn thức trên là :10 3: Cho tổng hai đơn thức sau: 12xy2+ 11xy2 kết quả nào sau là đúng đây là đúng A.20xy2 B.23xy3 C. 24 xy2 D. 23xy2 Câu 4: Cho đa thức sau : 2x – 3y +4x2y2- 2x3+y3 khoanh tròn vào kết quả đúng Bực của đa thức là: 6 Bực của đa thức là: 7 Bực của đa thức là: 10 Bực của đa thức là: 4 Câu 5: Cho đa thức 2x2yz + 4xyz – 5x2yz +xy2z – xyz đa thức thu gọn nào sau đây là đúng: 3x2yz + 3xyz +xy2z – 3x2yz + xy2z+ 3xyz 5 x2y2z Câu 6: Cho đa thức sau M = 5x2+ 2xy – 3xy2. tính giá trị của biểu thức tại x =1, y =2, khoanh vào chỗ đúng sau: A.M = -12 , B. M =-3 , C. M =-5 , D. M= 3