Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Kiem tra Chuong I- hinh 6

Lượt xem:106|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

TIẾT 14 - KIỂM TRA CHƯƠNG I Ngày soạn: - 12 - 2011 Ngày dạy: - 12 - 2011 A. MỤC TIÊU: * Kiểm tra, đánh giá mức độ nhận thức của HS qua quá trình tiếp thu kiến thức chương I * Đề ra phù hợp với đối tượng và mức độ nhận thức của HS * Nghiêm túc trong kiểm tra, khách quan trong đánh giá B. CHUẨN BỊ: GV: Đề bài phô tô sẵn HS: Ôn tập kiến thức đã học trong chương I C. MA TRẬN VÀ ĐỀ BÀI: I. MA TRẬN:  độ đề biết Thông dụng   Cấp Cấp cao  TN TL TN TL TN TL TN TL  1. , thẳng Biết thuộc, không thuộc thẳng. Biết dùng kí hiệu    câu Tỉ lệ 1 0,5 5%    1 0,5 5% 2. Ba điểm thẳng hàng. thẳng qua 2 . Biết được số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt   câu Tỉ lệ 1 0,5 5    1 0,5 5% 3. Tia thẳng. Hiểu hai tia nhau hoặc trùng nhau Vẽ được tia, vẽ được đoạn thẳng trên tia Tính được số đoạn thẳng đi qua hai điểm phân biệt trong 3; 4 điểm thẳng hàng  câu Tỉ lệ 1 0,5 5%  1 0,5 5% 1 0,5 5%  3 1,5 15% 4. dài thẳng Trung điểm của đoạn thẳng Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng Hiểu điểm nằm giữa 2 điểm. Vẽ được trung điểm đoạn thẳng bằng thước thẳng có chia khoảng AM+ MB = AB để tính độ dài, so sánh thẳng, minh trung . kiến điểm nằm giữa hai điểm để tính độ dài thẳng  câu Tỉ lệ 1 0,5 5% 1 0,5 5% 2 2 20% 2 3 30% 1 1,5 15% 7 7 75% câu Tỉ lệ 4 2 20% 4 3 30% 2 3,5 35% 1 1,5 15% 11 10.0 100% II. ĐỀ BÀI: Đề 01: A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất Câu 1: Trong hình vẽ bên, khẳng định nào đúng nhất: A. B a B. Aa C. A a D. A a Câu 2: Trong hình vẽ bên, cặp tia nào đối nhau? A. Ax và By B. AB và BA C. Bx và By Câu 3: Số đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A và B là A. 0 B. 1 C. 2 D. Một kết quả khác Câu 4: Trên đường thẳng a, lấy ba điểm M, N, P, Q. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả? A. 1 B. 3 C. 4 D. 6 Câu 5: M nằm giữa đoạn thẳng AB khi : A. AM + MB = AB B. AM +MB AB C. AM = MB D. AM MB Câu 6: I là trung điểm của đoạn thẳng E F khi: A. IE = IF B. I EF C. IEF và IE = IF D. Tất cả đều đúng B. Tự luận: Câu 7: Cho đoạn thẳng AB dài 5cm. Vẽ trung điểm M của đoạn thẳng AB? Câu 8: Trên tia Ox, vẽ các đoạn thẳng OA, OB Sao cho OA= 3cm, OB = 6cm a)Trong 3 điểm O,A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, vì sao? b) Tính AB? so sánh AB và OA? c) Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng OB. d) Trên tia Ox lấy điểm C sao cho BC = 2 cm. Tính AC 2. Đề 02: A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời