/4

KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6

Upload: MimosaHang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 119|Tải về: 0

KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn số học 6 Họ và tên:........................................................................Lớp:..................... Điểm Nhận xét     Phần trắc nghiệm: 1. Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là: = { 5 } = { 0; 1; 5 } = { 0; 1; 2; 3; 5 } = { 1; 5 } 2. Trong các số sau: 452, 165, 702, 1009. Số nào chia hết cho 9? 452 165 702 1009 3. Cho các tổng ( hiệu ) sau, tổng nào là số nguyên tố? A. 5.6.7 - 8.9 B. 5.7.11 + 13.17.19 C. 74253 + 91422 D. 33 + 3.4.5 + 2.5 4. Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9? A. 5319 B. 3240 C. 5740 D. Cả B và C 5. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là? A. 23.3.5 B. 2.32.5 C. 3.5.8 D. Cả A và C 6. ƯCLN( 6, 24, 30 ) là? A. 3 B. 120 C. 6 D. 30 Phần tự luận Bài 1. Thực hiện phép tính: 100 - ( 3.52 - 2.32 ) 27. 76 + 260 + 24. 27 Bài 2. Tìm x biết. [( 8x - 14) : 2 - 2] . 31 = 341 x là số tự nhiên nhỏ nhất, khác 0 và x là bội của 20, 28, 40. Bài 3. Trong một lần khuyên góp đồ dùng học tập ủng hộ học sinh nghèo. Lớp 6A khuyên góp được 140 chiếc bút, 42 cái thước và 28 quyển vở. Hỏi với số đồ dùng khuyên góp được đó lớp 6A có thể chia được nhiều nhất thành mấy phần để số bút, thước, vở trong các phần là như nhau. Khi đó mỗi phần được mấy chiếc bút, thước, vở? Bài 4. Tìm cá số tự nhiên a và b biết: a.b = 864 và ƯCLN(a,b) = 6. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn số học 6 Họ và tên:........................................................................Lớp:..................... Điểm Nhận xét     Phần trắc nghiệm: 1. Cho hai tập hợp: Ư(8) và Ư(12) giao của hai tập hợp này là: = { 1; 2; 4 } = { 0; 1; 5 } = { 0; 1; 2; 3; 4 } = { 1; 5 } 2. Trong các số sau: 452, 165, 702, 1009. Số nào chia hết cho 5? 452 165 702 1009 3. Cho các tổng ( hiệu ) sau, tổng nào là số nguyên tố? A. 5.6.7 - 8.9 B. 5.7.11 + 13.17.19 C. 33 + 3.4.5 + 2.5 D. 74253 + 91422 4. Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2, 3, 5, 9? A. 5319 B. 3540 C. 5940 D. Cả B và C 5. Kết quả phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố là? A. 2.32.5 B. 23.3.5 C. 3.5.8 D. Cả A và C 6. ƯCLN( 12, 24, 30 ) là? A. 12 B. 120 C. 30 D. 6 Phần tự luận Bài 1. Thực hiện phép tính: 120 - ( 3.42 - 2.32 ) 25. 76 + 260 + 25. 24 Bài 2. Tìm x biết. [( 5x - 14) : 2 - 2] . 31 = 341 x là số tự nhiên lớn nhất, và x ước của 28, 35, 42. Bài 3. Trong một lần khuyên góp đồ dùng học tập ủng hộ học sinh nghèo. Lớp 6A khuyên góp được 126 chiếc bút, 70 cái thước và 56 quyển vở. Hỏi với số đồ dùng khuyên góp được đó lớp 6A có thể chia được nhiều nhất thành mấy phần để số bút, thước, vở trong các phần là như nhau. Khi đó mỗi phần được mấy chiếc bút, thước, vở? Bài 4. Tìm các số tự nhiên a và b