/4

KIỂM TRA CHƯƠNG I SỐ HỌC 6

Upload: MimosaHang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 229|Tải về: 2

KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn số học 6 Họ và tên:........................................................................Lớp:..................... Điểm Nhận xét     Phần trắc nghiệm: 1. Cho hai tập hợp: Ư(10) và Ư(15) giao của hai tập hợp này là: = { 5 } = { 0; 1; 5 } = { 0; 1; 2; 3; 5 } = { 1; 5 }

[Ẩn quảng cáo]