/2

KIỂM TRA CHƯƠNG II HÌNH HỌC 6

Upload: NinhThuyDung.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 123|Tải về: 0

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II-HÌNH HỌC 6 MA TRẬN NHẬN THỨC Chủ đề hoặc mạch kiến thức kỹ năng Tầm quan trọng(mức cơ bản trọng tâm củaKNKT) Trọngsố (mức độ nhận thức của chuẩn KTKN) Tổng điểm   Theo Ma trận Theo thang điểm 10 1. Nữa mặt phẳng-góc 20% 2 40 1.2 2. Số đo góc 30% 4 160 4.8 3. Tia phân giác của một góc 30% 3 90 2.7 4. Đường tròn-tam giác 20% 2 40 1.2 Tổng 100% 330 9.9  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Chủ đề hoặc mạch kiến thức kỹ năng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng   Cấp độ thấp Cấp độ cao  1. Nữa mặt phẳng-góc 1(2b) 1đ 1(2c) 2 2đ 2. Số đo góc 3(1a,1b, 3b) 3đ 1(3a) 1đ 1(3e) 1đ 5 5đ 3. Tia phân giác của một góc 1(3d) 1đ 1(3c) 1đ 2 2đ 4. Đường tròn-tam giác 1(2a) 1đ  1 1đ Tổng 4 4đ 3 3đ 2 2đ 1 1đ 10 10đ ĐÁP ÁN Câu Đáp án Điểm 1 1a Zôt=500 1đ  1b Zôt=1400 1đ  1c Â=900 ; B=600; c =300 1đ 2 2a 3 tam giác ABI;AIC;ABC 1đ  2b 7 góc: 1đ 3 3a Tia oy nằm giữa hai tia ox, oz(xôy=600,xôz=1200) 1đ  3b Yôz=600 1đ  3c Oy là tia phân giác của xôz vì xôy+yôz=xôz,xôy=yôz=600 1đ  3d Tôy=300 1đ  3e Tôx=900 1đ Tổng 10đ  Họ và tên : ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II lỚP: Hình học : 6 Câu1: (2đ) cho hai góc xôy và zôt. biết số đo góc xôy là 400 Tính số đo của góc zôt để hai góc xôy và zôt là hai góc phụ nhau. Tính số đo của góc zôt để hai góc xôy và zôt là hai góc bù nhau. Câu 2: Cho hình vẽ A Trên hình có bao nhiêu tam giác? đó là những tam giác nào? b. Trên hình vẽ có bao nhiêu góc? Viết tên các góc đó. B I C Dùng thước đo góc để đo ba góc của tam giác ABC, ghi kết quả Câu 3: Trên cùng một nữa mặt phẳng có bờ là tia ox, vẽ hai tia oz và oy sao cho xôy=600, xôz=1200 Trong ba tia ox;oy;oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính số đo góc yôz oy có phải là tia phân giác của góc xôz không? vì sao? Vẽ ot phân giác của góc yôz. tính tôy? Tính số đo của góc tôx? Bài làm ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................