/2

KIEM TRA HINH 6 CHUONG II CO MA TRAN MOI

Upload: KhongPhaiEm.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 117|Tải về: 0

Cấp độ Chủ đề Nhận biết   Thông hiểu   Vận dụng  Tổng     Cấp độ thấp Cấp độ cao   1. Nửa mặt phẳng. Góc   Cách gọi tên của nửa (mp)        Số câu Số điểm tỉ lệ% 1 1 10%       1 1 10% 2 . Số đo góc  ra được tia nằm giữa hai tia còn lại   so sánh các góc vận dụng hệ thức : xOy + yOz =xOz để tính góc    Số câu Số điểm tỉ lệ% 2 2 20%    1 1 10% 1 1,5 15%  4 1 45%  3 . Tia phân giác của 1 góc   Tia p/giác của một góc là gì        Số câu Số điểm tỉ lệ%   1 1 10%      1 1 10%  4 . Đường tròn tam Giác     tam giác biết ba cạnh của nó      Số câu Số điểm tỉ lệ%     1 3,5 35%    1 3,5 35%   Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ% 3 3 30%  1 1 10% 2 4,5 45%  1 1,5 15% 7 10 điểm Phòng gd & đt vĩnh lộc ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II Trường THCS Vĩnh Quang Môn : Toán số học 6 Giáo Viên Trương Văn Hùng Thời gian : 45’ (Không kể thời gian phát đề ) Đề bài : I . Lí Thuyết :(2 điểm ) 1. quan sát hình vẽ dưới đây và hãy nêu cách gọi tên khác của hai nửa mặt phẳng (I) và (II) ? 2. Tia phân giác của một góc là gì ? II . Bài Tập :(8 điểm ) 3. Cho hình vẽ dưới đây : a) Hãy chỉ ra hai tia mà em cho là nằm giữa hai tia còn lại b) Tính yOz c) Hãy so sánh các góc : x’Oz , zOy , yOx d) Hãy kể tên những cặp góc phụ nhau , bù nhau , bằng nhau . 4 . Nêu cách vẽ một tam giác ABC bíêt ba cạnh BC = 5cm , AB = 3cm , AC = 4cm . Đáp án biểu điểm : Bài Nội dung Điểm I) 1 . 2 . LÍ THUYẾT : Ta gọi nửa mặt phẳng (I) là nửa mặt phẳng chứa điểm M . Ta gọi nửa mặt phẳng (II) là nửa mặt phẳng chứa điểm N . Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau . 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ II) 3 . 4 . BÀI TẬP : a) Hai tia mà em cho là nằm giữa hai tia còn lại - Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và O z ; - Tia Oz nằm giữa hai tia Oz và O x’ b) Tính yOz : - Vì ia Oz nằm giữa hai tia Ox và Ox’ do đó xOz + zOx’ = xOx’ xOz = xOx’ - zOx’ xOz = 1800 – 900 = 900 - Vì ia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz do đó xOy + yOz = xOz yOz = xOz – xOy xOz = 900 – 350 = 550 c) Hãy so sánh các góc : x’Oz > zOy > yOx 900 > 550 => 350 d) Hãy kể tên những cặp góc phụ nhau , bù nhau : - Cặp góc xOy và yOz là hai góc phụ nhau - Cặp góc xOy và yOx’ là hai góc bù nhau - Cặp góc xOz và zOx’ là hai góc bù nhau - Cặp góc xOz và zOx’ là hai góc bằng nhau Nêu cách vẽ một tam giác ABC bíêt ba cạnh BC = 5cm , AB = 3cm , AC = 4cm