Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

kiem tra hoc ki I sinh 7 co ma tran

Lượt xem:158|Tải về:1|Số trang:3 | Ngày upload:18/07/2013

Trường THCS Nam Hưng Kiểm tra học kì I Môn sinh học 7 (Thời gian làm bài 45 phút)   Nội dung Mức độ nhận thức Tổng  Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  TN TL TN TL TN TL  Chương mở đầu Câu 1.3 0,5 đ   1 câu 0,5 đ ChươngI: Ngành động vật nguyên sinh Câu 1.5 0,5đ Câu 1.4 0,5đ  2 câu 1điểm Chương II: Ngành ruột khoang  Câu4 1 điểm  1 câu 1 điểm Chương III: Các ngành giun Câu 1.1 0,5đ Câu 1.2 0,5đ Câu2 2 điểm  3 câu 3 điểm Chương IV: ngành thân mềm   Câu 3 1 đ 1 câu 1 đ Chương V: Ngành chân khớp  Câu6 1 đ Câu5 1,5 đ 2 câu 2,5 điểm Chương VI: Ngành động vật có xương sống Câu1.6 0,5 đ  Câu 7 0,5 điểm  2 câu 1điểm Tổng 4 câu 2 điểm 2câu 1 điểm 4 câu 4,5đ điểm 2 câu 2,5 điểm 12câu 10 điểm  Đề bài Trắc nghiệm ( 3 điểm) Câu 1: ( 2 điểm) Hãy khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng: Giun đũa kí sinh ở: a.Ruột non b. Ruột già c. Ruột thẳng d. Tá tràng 2. Sán Lông và sán lá gan được xếp chung vào ngành giun dẹp vì: a. Cơ thể dẹp, có đối xứng 2 bên b. Có lối sống kí sinh c. Có lối sống tự do d. Sinh sản hữu tính và vô tính 3. Đặc điểm chung của động vật là: a. Có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, chủ yếu sống dị dưỡng b. Có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, chủ yếu sống tự dưỡng c. Không có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, chủ yếu sống dị dưỡng d. Có khả năng di chuyển có hệ thần kinh và giác quan. 4. Trùng kiết lị khác trùng biến hình ở điểm nào? a. Có chân giả ngắn b. Có chân giả dài c. Sống kí sinh ở hồng cầu d. Không có hại 5.Trùng roi dinh dưỡng bằng cách: a. Tự dưỡng và dị dưỡng b. Kí sinh hoặc dị dưỡng c. Cộng sinh hoặc tự dưỡng d. Cộng sinh và kí sinh 6.Cá chép sống trong môi trường: a. Nước ngọt b. nước mặm d. nước lợ d. Cả a, b, c Tự luận ( 7 điểm) Câu 2 ( 2 điểm): Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của giun đất thích nghi với đời sống chui luồn trong đất? Nêu lợi ích của giun đất đối với đất trồng? Câu 3 ( 1 điểm) Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế