/187

Kinh tế luật- Lê Nết

Upload: LinhTony.dokovn|Ngày: 11/08/2012|Lượt xem: 531|Tải về: 19

Chuyên mục:

MUC LUC CHƯONG 1: GIOI THIEU VÊ KINH TÊ LUAT 12 I KHÁI NIEM VÀ Ý NGHIA CUA MÔN KINH TÊ LUAT 12 1 Kinh tê luat là gì? 12 2 Hieu quA- mUc tiêu cUa kinh tê luat 15 3 Noi dung c_a mot giáo trình kinh tê luat 17 II LICH SƯPHÁT TRIEN CUA MÔN KINH TÊ LUAT 18 III KINH TÊ VI MÔ VÀ KINH TÊ VI MÔ 23 1 Câu trúc cua lý thuyêt kinh tê vi mô 23 2 Kinh tê vi mô 24 IV PHƯONG PHÁP NGHIÊN CƯU VÀ CÁC TRƯONG PHÁI 25 V CÁC CÔNG CU NGHIÊN CUU CUA MÔN KINH TÊ LUAT 26 1 LUa chOn duy ý chí (rational choice) 26