Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/50

Kỹ năng giao quyền

1 K n ă n g G IA O Q U Y G IA O Q U Y Ề Ề N N T â m V i t G ro u p2 K in h d oa n h th à n h c ô ng l à b i ế t d ùn g t i ề n c ủ a n g ư ờ i k h á c N g ư ờ i th à nh ñ ạ t là n g ư ờ i bi ế t gi a o q u y ề n c h o n g ư ờ i k h á c 3 T r ư ớ c k h i h à n h ñ ộ n g 1 C ó c ầ n p h ả i là m k h ô n g ? (N h ằ m m ụ c ñ íc h g ì? ) 2 C ó c ầ n p h ả i là m n g a y k h ô n g ? (C ó g ì x ả y r a n ế u c h ư a l à m n g a y h a y h o ã n l ạ i? ) 3 C ó b ắ t b u ộ c p h ả i tự ta l à m k h ô

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:103|Tải về:2|Số trang:50

Thông tin tài liệu

Chuyên mục:

Ngày tạo: