Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG với Java Kết tập

Lượt xem:273|Tải về:6|Số trang:4 | Ngày upload:22/02/2013

1 1 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG VỚI JAVA Nguyễn Thị Thu Trang trangntt-fit@mail hut edu vn TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Bé m«n C«ng nghÖ phÇn mÒm Chương 07 Kết tập 2 © Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FIT-HUT Mục tiêu của bài học Sau khi kết thúc bài học, sinh viên có thể: „ Chỉ ra được bản chất của kết tập „ Mô tả các khái niệm cơ bản liên quan đến kết tập „ Biểu diễn được kết tập trên UML „ Sử dụng các vấn đề trên với ngôn ngữ lập trình Java 3 © Nguyễn Thị Thu Trang, SE-FI