/6

Lịch Sử địa phương - tỉnh Đăk Lăk

Upload: ThanhPhongNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 736|Tải về: 2

TỔNG QUAN VỀ LỊCH SỬ TỈNH ĐĂKLAK- Hoàng Duẩn I. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån: Tỉnh Đăk Lăk (còn ghi theo tiếng Pháp là Darlac) được thành lập theo nghị định ngày 22 tháng 11 năm 1904 của Toàn quyền Đông Dương và tách khỏi Lào, đặt dưới quyền cai trị của Khâm sứ Trung Kỳ. Trước đó, vào cuối

[Ẩn quảng cáo]