/1

Lời Tuyên Thệ Của Đảng Viên Trẻ

Upload: HongnhungNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 3404|Tải về: 20

LỜI TUYÊN THỆ CỦA ĐẢNG VIÊN MỚI(Đảng viên đứng quay mặt về cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Hồ Chí Minh)Tôi tên: ……………………………… sinh ngày … tháng … năm …….., hôm nay được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, chân dung Chủ Tịch Hồ Chí Minh và sự chứng kiến của các đảng viên trong chi bộ tôi, tôi xin thề:Tuyệt đối trung thành với Chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, với mục đích lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.Suốt đời phấn đấu vì Chủ nghĩa Cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân.Thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người đảng viên.1. Tuyệt đối trung thành với mục đích lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành...