Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/43

ltdh 2012

Lượt xem:184|Tải về:0|Số trang:43 | Ngày upload:18/07/2013

Mình tặng bạn. Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp và biên soạn được. File Hóa chuyên đề - 300 MB http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9 File Toán chuyên đề - 200 MB http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1 40 GB bài giảng hocmai.vn – trường trực tuyến ….. http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1 25 GB học làm giàu + tạo động lực. http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2 Cách down load + gộp file http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2 http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf Nếu hay => Gửi cho bạn bè nhé. Thanks CHUYÊN ĐỀ 9: BÀI TẬP AMIN – AMINO AXIT - PROTEIN Câu 1: a)Công thức tổng quát với mọi chất : CnH2n+2-2a –k(Chức)k “Xem chuyên đề 1 hoặc chuyên đề este” “Với a là tổng pi + vòng = (2x + 2 – y +t)/2 “CxHyOzNt” Với amin => Chức : NH2 => CnH2n+2-2a-k(NH2)k hayCnH2n+2-2a+kNk => C b) Amin no => a = 0 => CnH2n+2+kNk => B c) Amin no đơn chức => a = 0 và k = 1 “Đơn chức hay 1 gốc NH2” => CnH2n+3N => A Câu 2: Bậc amin: là số nguyên tử H trong phân tử NH3 bị thay thế bởi gốc hiđrocacbon. Theo đó, các amin được phân loại thành: amin bậc 1, bậc 2, bậc 3. Ví dụ:  Etylmetylamin “C2H5-NH-CH3” “Bậc 2” ; Etylđimetylamin “C2H5-N(CH3)-CH3” “Bậc 3” Isopropylamin “ CH3-CH(CH3) -NH2 “Bậc 1” => C Câu 3: Số H mất đi chính là bậc amin => A và B bậc I => B Câu 4: Số H mất đi là bậc amin => C Câu 5: OH gắn với C bậc gì thì đó chính là bậc của ancol => D amin và ancol đều bậc 2 “CH3-CH(OH) – CH3” Câu 6: Tương tự câu 5 => C “đều là bậc II” Câu 7: CH3NH2 hay cũng là CH4 => có thể hiểu là dẫn xuất của Metan “Cùng số C” => A “Ý kiến cá nhân” Câu 8: CTPT Tổng số đồng phân Bậc 1 Bậc 2 Bậc3  C3H9N 4 2 1 1  C4H11N 8 4 3 1  C5H13N 17 8 6 3  C7H9N 5 4 1 0   Công thức tính số đồng phần của amin no đơn chức ( CnH2n+1NH2) Từ bảng trên => Số đồng phân = 2(n-1) (n Cách viết đồng phân : “Bạn đọc chuyên đề viết đồng phân nhé” Amin bậc I: C – C – C – C – NH2 ; C – C(NH2) – C – C ; C – C(C) – C – NH2 C –(NH2)C(C) – C => Tổng = 4 Câu 9: CT tính số đp amino : 2n-1 với n là số C => n = 4 => 8 đp => D Câu 10: C6H5 – CH3 – NH2 ; C6H5 – NH – CH3 ; CH3 - C6H5 – NH2 “NH2 ở vị trí o,m,p” => Tổng = 5 => C Câu 11: Amin bậc 3 : C –N(C) – C – C – C ; C – N(C) – C(C) – C ; C – C – N(C) – C – C => Tổng = 3 => C Câu 13: Đáp án =>1 N => %N = 14.100% / MX = 15,05 => MX = 93 => D Câu 14: Dạng C – C(C) - là isopropyl => D Câu 15: C6H5CH2 - : là benzyl ; C6H5 – là phenyl => B Câu 16: Amin có CT : CnH2n+2-2a + kNk => số H = 2n + 2 – 2a + k “Do amin đơn chức” => k = 1 => Số H là số lẻ. Đốt => N2 => BTNT N => k . n amin = 2nN2( k.a = 2nN2 => nN2 = k.a/2 Mà k 1 => nN2 tổi thiểu = a/2 => D Câu 17: Trên nguyên tử nitơ đều có cặp electron tự do nên amoniac và các amin đều dễ dàng nhận proton. Vì vậy amoniac