Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

ltdh 2012

Lượt xem:86|Tải về:0|Số trang:20 | Ngày upload:18/07/2013

Mình tặng bạn. Đây là bộ tài liệu mình tổng hợp và biên soạn được. File Hóa chuyên đề - 300 MB http://www.mediafire.com/?sit4qji2h5ga9 File Toán chuyên đề - 200 MB http://www.mediafire.com/?lu6ohsmekm8v1 40 GB bài giảng hocmai.vn – trường trực tuyến ….. http://www.mediafire.com/?ysf07e4yk5js1 25 GB học làm giàu + tạo động lực. http://www.mediafire.com/?xc2b6v1dqfdc2 Cách down load + gộp file http://www.mediafire.com/?lzo9cpo10cqqzvr http://www.mediafire.com/?hbrc7xpr2ry4cp2 http://www.mediafire.com/?dtcuv0p2duiclmf Nếu hay => Gửi cho bạn bè nhé. Thanks CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT Chú ý : Các bài toán tinh bột, xenlulozo (C6H10O5)n Khi tính toán không cần thiết cái n “cho dễ tính thui” Bài nào bắt tìm mắt xích thì mới cần tính n Vd: (C6H10O5)n + nH2O => nC6H12O6 162n 180n X g Bình thường => mC6H12O6 = X.180n / 162n = X.180/162 “Hay ko cần n” “Mình viết vậy vì khi đánh lời giải mình viết thế cho tiện” Câu 1: Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. Lượng glucozơ thu được là A. 261,43 g. B. 200,8 g. C. 188,89 g. D. 192,5 g. Pứ : (C6H10O5)n + nH2O => nC6H12O6; Ta có m Tinh bổt bị thủy phân = 0,2 kg => mC6H12O6 = 188,89 g “Dựa vào PT và CT tính H% sp = mTT.100% / mPT “ m thực tế (ban đầu) ; m phương trình là tính theo PT” => mTT = mPT.H% / 100% “ m = 0,2.180.85%/(162.100%) = 188,89 g“ => C Câu 2: Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dd Ca(OH)2, thu được 550 g kết tủa và dd X. Ðun kỹ dd X thu thêm được 100 g kết tủa. Giá trị của m là A. 650. B. 550. C. 810. D. 750. (C6H10O5)n => nC6H12O6 => 2nC2H5OH + 2nCO2 Xem lời giải chuyên đề 1 => CT : nCO2 = n Kết tủa 1 + 2. n kết tủa 2 = 5,5 + 2. 1 = 7,5 mol => n Tinh bột = nCO2 / 2 => m Tinh bột = 750 g “Dựa vào H% pứ = mPT.100% / mTT” => m TT = mPT.100% / mPT “m = (5,5 + 2. 1).162 . 100% / (2.81%) = 750 g” => D Câu 3: Thể tích dd HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %) A. 70 lít. B. 49 lít. C. 81 lít. D. 55 lít. Pứ : (C6H7O2(OH)3) + 3HNO3 => (C6H7O2(NO2)3) + 3H2O 0,9 mol => mddHNO3 “CT tính C%” => m dd HNO3”Quy từ mdd sang Vdd” => V HNO3 = 70 lít “Dựa vào bị hao hút 20% nhé => lượng HNO3 cần dùng là 80% so với lượng PT” “Bạn giải nhé” “m = 89,1 .63.100%.3.100% / (67,5%.1,5.297.80%) = 70 lít => A Câu 4: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dd Ca(OH)2 thu được 10 g kết tủa và khối lượng dd giảm 3,4 g. Giá trị của m là A. 30. B. 15. C. 17. D. 34. Xem lời giải chuyên đề 1 => ∆ddm giảm = m kết tủa – mCO2 ( mCO2 = 6,6 g => nCO2 = 0,15 mol => nGlucozo = nCO2 / 2 = 0,075 mol => m glucozo ... = 15 g “H% pứ = mPT.100%/ mTT” “ m = (10-3,4).100% .180/(44.2.90%) = 15g “ => B Câu 5: Thủy