Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/37

LUẬT BÓNG CHUYỀN-MỚI NHẤT

Lượt xem:2067|Tải về:42|Số trang:37 | Ngày upload:09/11/2012

UỶ BANCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTHỂ DỤC THỂ THAOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***-----------o0o-----------Số:488/QĐ-UBTDTTHà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2007  QUYẾT ĐỊNH V/v: Ban hành Luật bóng chuyền và Luật bóng chuyền bãi biển Quốc tếBỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO - Căn cứ Nghị định số 22/2003/NĐ-CP ngày 11-3-2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban TDTT; - Xét yêu cầu về phát triển và nâng cao thành tích môn bóng chuyền và Bóng chuyền bãi biển ở nước ta; - Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Luật Bóng chuyền chính thức (2005 - 2008) của Liên đoàn Bóng chuyền Quốc tế gồm 2 phần, 8 chương, 28 điều và Luật Bóng chuyền bãi biển chính...