Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/11

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

Luật GD-2009

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------Số: 44/2009/QH12Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2009 LUẬTSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục. 1. Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: "2. Chương trình giáo dục phải bảo đảm tính hiện đại, tính ổn định, tính thống nhất, tính thực tiễn, tính hợp lý và kế thừa giữa các cấp học và trình độ đào tạo; tạo điều kiện cho sự phân luồng, liên thông, chuyển đổi giữa các trình độ đào...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:166|Tải về:0|Số trang:11

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: