/28

Luật ném bóng QT

Upload: DoPVan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 316|Tải về: 1

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO  Số: 1236/QĐ-UBTDTT  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 6 tháng 08 năm 2003    QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO  (Về việc Ban hành Luật Bóng ném quốc tế) BỘ TRƯỞNG - CHỦ NHIỆM UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO

[Ẩn quảng cáo]