Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/23

LUAT VIEN CHUC 2010

Lượt xem:519|Tải về:7|Số trang:23 | Ngày upload:09/11/2012

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------Luật số: 58/2010/QH12Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬTVIÊN CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quốc hội ban hành Luật viên chức.Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnhLuật này quy định về viên chức; quyền nghĩa vụ của viên chức; tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.Điều 2. Viên chứcViên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Luật này, các từ...