/23

LUAT VIEN CHUC 2010

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 824|Tải về: 8

QUỐC HỘI -------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------Luật số: 58/2010/QH12Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010 LUẬTVIÊN CHỨCCăn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10,Quố

[Ẩn quảng cáo]