Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu Bản kê khai PCTNNG

Lượt xem:222|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

Đơn vị: Trường THCS Bưng Bàng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN KÊ KHAIHưởng chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáoTóm tắt lý lịch:Họ và tên: Ngày,tháng,năm sinh: Trình độ đào tạo chuyên môn: Nhiệm vụ được phân công: + Nhiệm vụ chính: + Kiêm nhiệm: Mã ngạch viên chức: …………., Loại viên chức:……………… , hệ số lương đang hưởng:………. . thâm niên vượt khung:…………., ngày hưởng:…………………..Ngày vào ngành giáo dục( tuyển dụng): Ngày vào biên chế(bổ nhiệm vào ngạch): + Thời gian tập sự ( thử việc): từ ngày: đến ngày + Tổng thời gian thử việc ( 06 tháng, 12 tháng,18 tháng, 24 tháng,..): ………………tháng.Thời gian nghỉ việc riêng( từ 01 tháng trở lên): Thời gian nghỉ ốm đau thai sản quá quy định: Thời gian làm công tác khác: Thời gian công tác khác(có đóng BHXH): Mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo:Thời...