/2

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Upload: MacKeVoiDoi.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 431|Tải về: 0

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcBản kiểm điểm cá nhânNăm học Họ và tên: …………………………… Tổ : …………………………… Chức vụ : …………………………….. Đơn vị công tác : ………………………………………………………………….1. Nhiệm vụ được phân công trong năm học: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2. Phẩm chất đạo đức, lối sống……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thực hiện ngày giờ công:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4. Hồ sơ chuyên môn:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5. Kết quả giảng dạy các môn được phân công:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Sử dụng đồ dùng dạy học:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Kết quả các công tác khác được phân công:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Đánh giá chung quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học 2008-2009:* Ưu điểm:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………* Tồn tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tự đánh giá xếp loại cả năm:…………………………………………………..Đánh giá xếp loại của tổ: …………………………………………………….. ……………, ngày tháng năm 2009 Người kiểm điểm...