/1

Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ

Upload: HongChuongNgocBich.dokovn|Ngày: 27/11/2013|Lượt xem: 265|Tải về: 1

Giới thiệu Đơn vị:…………………… Bộ phận:…………………. Mã đơn vị SDNS: ................. Mẫu số C07-HD (Ban hành theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)         BẢNG THANH TOÁN TIỀN LÀM THÊM GIỜ                                                                                                                        Tháng……năm……                                                                   Số:………….. Số TT Họ và tên Hệ số lương Hệ số phụ cấp chức vụ Hệ số phụ cấp khác Cộng hệ số Tiền lương tháng Mức lương Ngày giờ A B 1 2 3 4 5 6 7                                       Cộng x x x x   x x                                                 Làm thêm ngày làm việc Làm thêm ngày thứ bảy , chủ nhật Làm thêm ngày lễ, ngày tết Làm thêm buổi đêm Tổng cộng tiền Số ngày nghỉ bù Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền Số giờ Thành tiền Số ngày       8 9 10 11 12 13 16 18 19=16-18 C                                               x   x   x         x   Tổng số tiền (viết bằng chữ):……………………………………… (Kèm theo…. Chứng từ gốc: Bảng chấm công làm thêm giờ tháng ……năm……)                                                                                                                Ngày …..tháng…..năm…….                 Người đề nghị thanh toán                  Kế toán trưởng                             Người duyệt                            (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)                                (Ký, họ tên)