Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Lượt xem:905|Tải về:6|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

SỞ GD-ĐT aTRƯỜNG THPT aCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------*&*--------BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂNNăm học 200... - 200...Họ và tên : abcTổ chuyên môn: a.Đơn vị công tác : Trường THPT a, a.Nhiệm vụ được phân công : - Dạy môn abc học lớp 10A1, 10A2, 11A1,2,3,4; dạy môn abc lớp 10A1, 10A2; chủ nhiệm lớp 10A..... - Tổ trưởng chuyên môn tổ Sinh học.1. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống a. Nhận thức tư tưởng, chính trị, thực hiện trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc. - Lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành tốt đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.- Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng...