/4

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Upload: NguyenNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 500|Tải về: 0

SỞ GD-ĐT a TRƯỜNG THPT a CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------*&*--------   BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Năm học 200... - 200... Họ và tên : abc Tổ chuyên môn: a. Đơn vị công tác : Trường THPT a, a. Nhiệm vụ được phân công : - Dạy môn abc học lớp 10A1, 10A2,

[Ẩn quảng cáo]