/26

MẪU BÁO CÁO THÍ NGHIỆM, THỰC HÀNH VẬT LÍ 7

Upload: NgocMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 290|Tải về: 3

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Ngày … tháng … năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 1. TÊN THÍ NGHIỆM: XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG TRUYỀN CỦA ÁNH SÁNG TRONG KHÔNG KHÍ TIẾT 02 - BÀI 2: SỰ TRUYỀN ÁNH SÁNG Tổng điểm (10đ) Chuẩn bị (1đ) Trật tự vệ sinh (1đ) Thao tác (2đ) Câu hỏi (2đ) Kết quả (2đ) Nhận xét (2đ)      I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Làm thí nghiệm để rút ra định luật truyền thẳng của ánh sáng. II. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Chuẩn bị dụng cụ để làm thí nghiệm như hình 2.1, 2.2. 2. Học sinh: (mỗi nhóm) 1 đèn pin; 1 ống trụ thẳng, 1 ống trụ cong không trong suốt; 3 màn chắn có đục lỗ; 3 cái đinh ghim. III. NỘI DUNG THỰC HÀNH: A. Câu hỏi chuẩn bị: Câu 1: Làm thế nào để nhận biết được ánh sáng?. Trả lời: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Câu 2: Dùng một ống rỗng để quan sát dây tóc bóng đèn pin khi đèn sáng. Hãy cho biết dùng ống cong hay thẳng sẽ nhìn thấy dây tóc bóng đèn pin phát sáng? Trả lời: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. B. Các bước tiến hành: B1. Bố trí thí nghiệm như hình 2.1. Quan sát ánh sáng từ dây tóc bóng đèn trong hai trường hợp: dùng ống cong và dùng ống thẳng. B2. Bố trí thí nghiệm như hình 2.2. Quan sát dây tóc bóng đèn pin đang sáng trong hai trường hợp: - 3 lỗ A, B, C của 3 tấm bìa thẳng hàng. - 3 lỗ A, B, C của 3 tấm bìa không thẳng hàng. C. Kết quả thí nghiệm: Kết quả Lần TN Có nhìn thấy ánh sáng hay không Dùng ống thẳng  Dùng ống cong  Ba lỗ A, B, C không thẳng hàng  Ba lỗ A, B, C thẳng hàng  D. Nhận xét kết quả và rút ra kết luận: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM Ngày … tháng … năm 200… BÀI THỰC HÀNH SỐ: 2. TÊN THÍ NGHIỆM: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG TIẾT 04 - BÀI 4: ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG Tổng điểm (10đ) Chuẩn bị (1đ) Trật tự vệ sinh (1đ) Thao tác (2đ) Câu hỏi (2đ) Kết quả (2đ) Nhận xét (2đ)      I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Làm thí nghiệm để chứng tỏ tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới, tìm được mối quan hệ giữa góc tới và góc phản xạ. II. CHUẨN BỊ: 1.Giáo viên: Vẽ bảng: Góc tới i Góc phản xạ i’ 600 450 300 00  và vẽ hình 4.3 SGK. 2. Học sinh: (mỗi nhóm) 1 gương phẳng có giá đỡ, 1 đèn pin có màn chắn đục lỗ để tạo ra tia sáng, 1 thước đo góc mỏng. III. NỘI DUNG THỰC HÀNH: A. Câu hỏi chuẩn bị: Câu 1: Khi chiếu một tia sáng lên mặt một gương phẳng thì ánh sáng sẽ bị hắt lại theo nhiều hướng khác nhau hay theo một hướng xác định? Trả lời: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. Câu 2: Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng. Trả lời: ……………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………. B. Các bước tiến hành: B1. Xác định mặt phẳng chứa tia phản xạ: Bố trí thí nghiệm như hình 4.2, chỉ ra mặt phẳng chứa tia tới SI và pháp tuyến IN với gương. Xác định tia phản xạ IR có nằm trong mặt phẳng đó không? B2. Tìm vị trí của tia phản xạ trên mặt phẳng đã được xác định, nghĩa là tìm phương của tia phản xạ: Để xác định vị trí của tia tới, ta dùng góc SIN = i gọi là góc tới, và để xác định vị trí của tia phản xạ, ta dùng góc NIR = i’ gọi là góc phản xạ. Tìm mối liên hệ giữa góc tới và góc phản xạ. Làm thí nghiệm như trên