Mẫu BC học sinh bỏ học

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 357|Tải về: 0

UBND TỈNH SÓC TRĂNGSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 2623 /SGDĐT-KHTC Sóc Trăng, ngày 15 tháng 12 năm 2010 V/v tổng hợp học sinh trung học không đến trường đầu năm học 2010-2011.Kính gửi:- HT các trường phổ thông trực thuộc;- Trưởng phòng

UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2623 /SGDĐT-KHTC
 Sóc Trăng, ngày 15 tháng 12 năm 2010

 V/v tổng hợp học sinh trung học không đến trường đầu năm học 2010-2011.

Kính gửi:


- HT các trường phổ thông trực thuộc;
- Trưởng phòng giáo dục và đào tạo.Để thống kê số học sinh trung học không đến trường trong đầu năm học 2010-2011, Sở Giáo dục – Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc và trưởng phòng giáo dục và đào tạo:
Lập danh sách và thống kê tất cả học sinh THCS và THPT có mặt đến cuối học kỳ 2 năm học 2009-2010 nhưng đến đầu năm học 2010-2011 (30/11/2010) không tiếp tục đến trường (trừ số học sinh đã tốt nghiệp) theo các biểu mẫu kèm theo.
Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở (kể cả các trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện) báo cáo tổng hợp (theo mẫu số 2 ) và báo cáo danh sách (theo mẫu số 1); trưởng phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường có cấp THCS trực thuộc phòng lập danh sách gửi về phòng và phòng tổng hợp (theo mẫu số 2) báo cáo về Sở (phòng Kế hoạch Tài chánh) bằng văn bản và bằng file điện tử theo địa chỉ email: bachphuongst@gmail.com
Thời gian báo cáo tổng hợp và báo cáo danh sách (chỉ cho các trường trực thuộc Sở) gửi về Sở chậm nhất là ngày 25/12/2010.
Để có biện pháp chỉ đạo khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, Sở Giáo dục – Đào tạo đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Website Sở;
- Lưu :VT, KHTC.
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Kim Sơn[Ẩn quảng cáo]