Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU BÌA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM- CHUẨN

Lượt xem:4772|Tải về:46|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊNSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ----- ( ( ( ----- ĐỀ TÀI MỘT SỐ GIẢI PHÁPĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN[Người thực hiện: PHAN MẠNH HÙNGĐơn vị: VĂN PHÒNG SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang1. Lý do chọn đề tài 012. Mục đích nghiên cứu 013. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 014. Nhiệm vụ nghiên cứu 015. Phương pháp nghiên cứu 01 NỘI DUNGCHƯƠNG 1CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA CÁC GIẢI PHÁPĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN1.1. Cơ sở pháp lý 021.2. Cơ sở lý luận 021.3. Cơ sở thực tiễn 09CHƯƠNG 2NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾUĐỂ XE Ô TÔ HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC AN TOÀN2.1. Cơ sở đề xuất các giải pháp 102.2. Các giải pháp chủ yếu 102.2.1. Bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên 102.2.2. Kiểm tra các hệ thống trong xe 12KẾT LUẬN 22D�NH GI� C?A...