Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU BIÊN BẢN CẢNH CÁO HỌC SINH

Lượt xem:2395|Tải về:8|Số trang:1 | Ngày upload:10/11/2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP- TỰ DO- HẠNH PHÚC BIÊN BẢN CẢNH CÁO HỌC SINH Thành phần :GVCN :………………………………..…………………… Học sinh của lớp 8a5 Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………. Thời gian: ………………………………………………………………………………………………… Nội dung: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Kết quả: Sau khi đọc bản tường trình sự việc :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nếu bạn………………………………………………… vẫn còn tái phạm thì GVCN sẽ đưa ra hội đồng kỉ luật xử lí, đồng thời sẽ hạ hạnh kiểm xuống thành loại yếu. Biên bản kết thúc vào lúc………… cùng ngày GVCN Thư kí:Nguyễn Thị Thu Lài Học sinh:...