/4

Mẫu biên bản công tác thư viện

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 518|Tải về: 2

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN KIỂM TRA THƯ VIỆN TRƯỜNG HỌC(Theo QĐ 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003)Ngày kiểm tra :………………………………………………………………………Đơn vị được kiểm tra : …………………………………………………Quận:……..Tổng số lớp: …………Tổng số học sinh: …………….Tổng số CB,GV:…………..Xếp loại Thư viện năm học trước :………………………………………………….Đại diện trường được kiểm tra:…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….Thành phần Đoàn kiểm tra:…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….I.  KẾT QUẢ KIỂM TRA  CÁC TIÊU CHUẨNĐIỂM TỐI ĐA ĐIỂMCHẤMGHI CHÚTiêu chuẩn I : Sách, báo, tạp chí20đ  1. Sách giáo khoa,2  - 100% HS có đủ sách giáo khoa.- 100% GV có đủ sách giáo khoa.11 Lưu kho tối thiểu 3 bản.2. Sách nghiệp vụ2  - Tổng số           bản.- Tỉ lệ giáo viên đủ sách nghiệp vụ        %11 Lưu kho tối thiểu 3 bản.Đạt 100%3. Sách tham khảo13  - Tổng số              bản; mua mới          bản- Tỉ lệ sách tham khảo mua mới trong năm   %7 Đạt 3%/ tổng số bản STK 4 đ; 4%: 5 đ;...