Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mau Bien ban hop phu huynh

Trường THCS Quang Sơn SốBBhọp PH lớp… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc. ------****-----biên bản họp phụ huynh lớpLần thứ năm học 2009 - 2010 I. Thời gian - Địa điểm: …………giờngày tháng năm …….. Địa điểm tại phòng họp……………… trường THCS …………………… II. Thành phần: 1. Tổng số phụ huynhcó mặt vắng mặt Có lý do ………………… không lý do ………………………… 2. Cô giáo chủ nhiệmchủ nhiệm lớp III. Nội dung cuộc họp: 1. Cô giáo chủ nhiệm triển khai các nội dung như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Các bậc phụ huynh đã thảo luận và thống nhất những nội dung chính như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Bầu ban đại diên cha mẹ học sinh của lớp gồm: 1. ……………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………….. biên bản này đã được thông qua hội nghị vào hồingày ...thángnăm Giáo viên chủ nhiệm Thư ký...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:453|Tải về:0|Số trang:6

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: