Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mau Bien ban hop phu huynh

Lượt xem:663|Tải về:0|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Trường THCS Quang Sơn SốBBhọp PH lớp… Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc. ------****-----biên bản họp phụ huynh lớpLần thứ năm học 2009 - 2010 I. Thời gian - Địa điểm: …………giờngày tháng năm …….. Địa điểm tại phòng họp……………… trường THCS …………………… II. Thành phần: 1. Tổng số phụ huynhcó mặt vắng mặt Có lý do ………………… không lý do ………………………… 2. Cô giáo chủ nhiệmchủ nhiệm lớp III. Nội dung cuộc họp: 1. Cô giáo chủ nhiệm triển khai các nội dung như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2. Các bậc phụ huynh đã thảo luận và thống nhất những nội dung chính như sau:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Bầu ban đại diên cha mẹ học sinh của lớp gồm: 1. ……………………………………………………………………………… 2. ……………………………………………………………………………… 3. ……………………………………………………………………………….. biên bản này đã được thông qua hội nghị vào hồingày ...thángnăm Giáo viên chủ nhiệm Thư ký...