Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu biên bản thanh tra giáo viên

Lượt xem:825|Tải về:4|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc------------------------------------biên bản thanh tra giáo viênHọ và tên giáo viên :.....Năm sinh:..... Hệ dào tạo :.....Năm vào ngành: Đơn vị công tác: Nhiệm vụ được giao : Kết quả lần kiểm tra toàn diện gần nhất của trường được xếp loại: I. kết quả kiểm tra các mặtKiểm tra trình độ nghiệp vụ tay nghề: Tiết 1 : Lớp.....Tiết.....Bài :.....Xếp loại: Tiết 2 : Lớp.....Tiết.....Bài :.....Xếp loại: Tiết 3 : Lớp.....Tiết.....Bài :.....Xếp loại: Tiết 4 : Lớp.....Tiết.....Bài :.....Xếp loại: Nhận xét trình độ nghiệp vụ tay nghề : Được xếp loại : Kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn: Nhận xét ưu khuyết điểm chính: Được xếp loại : Kết quả giảng dạy - Giáo dục: - Các bài kiểm tra hiện tại : Tổng số bài kiểm tra :..... Số bài đạt yêu cầu trở lên :.....=.....% Số bài khá:.....=.....% Số bài giỏi :.....=.....%...