MẪU CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1685|Tải về: 3

ĐẢNG UỶ XÃ HIỆP TÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGĐối với Đảng viên: ……………………………………….....- Thời gian:.....giờ………phút, ngày …………………………………………………- Địa điểm:………………………………………………………………………………..- Thành phần tham dự: …………………………………………………………………… * Chính thức: ……


ĐẢNG UỶ XÃ HIỆP TÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
Đối với Đảng viên: ……………………………………….............
- Thời gian:..........giờ………phút, ngày …………………………………………………
- Địa điểm:………………………………………………………………………………..
- Thành phần tham dự: ……………………………………………………………………
* Chính thức: ………… đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
* Dự bị ………………. đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
- Chủ trì: …………………………………………………………………………………
- Thư ký: …………………………………………………………………………………
Đồng chí …………………………………………… có đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng theo yêu cầu công tác, hôm nay chi bộ họp đóng góp ý kiến để đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng sang nơi mới và thống nhất nhận xét như sau:
- Về tư tưởng chính trị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về đạo đức lối sống:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về năng lực công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về quan hệ quần chúng:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chi bộ …… % đồng ý đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng đồng chí …………………………
về nơi sinh hoạt mới.
Cuộc họp kết thúc vào lúc …………… cùng ngày.

Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp


[Ẩn quảng cáo]