MẪU CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1179|Tải về: 1

ĐẢNG UỶ XÃ HIỆP TÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ TRƯỜNG THCS BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNGĐối với Đảng viên: ……………………………………….....- Thời gian:.....giờ………phút, ngày …………………………………………………- Địa điểm:………………………………………………………………………………..- Thành phần tham dự: …………………………………………………………………… * Chính thức: ……


ĐẢNG UỶ XÃ HIỆP TÙNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS

BIÊN BẢN HỌP XÉT CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
Đối với Đảng viên: ……………………………………….............
- Thời gian:..........giờ………phút, ngày …………………………………………………
- Địa điểm:………………………………………………………………………………..
- Thành phần tham dự: ……………………………………………………………………
* Chính thức: ………… đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
* Dự bị ………………. đồng chí, có mặt: ……… đồng chí, vắng: ……
- Chủ trì: …………………………………………………………………………………
- Thư ký: …………………………………………………………………………………
Đồng chí …………………………………………… có đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng theo yêu cầu công tác, hôm nay chi bộ họp đóng góp ý kiến để đồng chí chuyển sinh hoạt Đảng sang nơi mới và thống nhất nhận xét như sau:
- Về tư tưởng chính trị:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về đạo đức lối sống:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về năng lực công tác:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Về quan hệ quần chúng:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chi bộ …… % đồng ý đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng đồng chí …………………………
về nơi sinh hoạt mới.
Cuộc họp kết thúc vào lúc …………… cùng ngày.

Thư ký cuộc họp Chủ trì cuộc họp


Xem thêm: MẪU CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG
[Ẩn quảng cáo]