mẫu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 8523|Tải về: 22

"PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON" Phòng giáo dục và đào tạo huyện: Ngọc lặc Trường: Mầm non Phúc Thịnh Năm học: 20….. - 20…… Họ tên giáo viên:…………………………….. Dạy lớp:…………………. I. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC: " * Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, lối sống" Yêu cầu Tiêu chí Tự đánh giá Tổ chuyên môn"PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI GIÁO VIÊN MẦM NON"
Phòng giáo dục và đào tạo huyện: Ngọc lặc
Trường: Mầm non Phúc Thịnh Năm học: 20….. - 20……
Họ tên giáo viên:…………………………….. Dạy lớp:………………….

I. ĐÁNH GIÁ TỪNG LĨNH VỰC:
" * Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, lối sống"
Yêu cầu Tiêu chí Tự đánh giá Tổ chuyên môn Hiệu trưởng Ghi chú
Điểm Điểm Điểm
"1.Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ và xây dưng tổ quốc" a
b
c
d
2. Chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước a
b
c
d
"3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động" a
b
c
d
"4. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo, có ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp" a
b
c
d
5. Trung thực trong công tác: đoàn kết trong quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân và trẻ a
b
c
d
Tổng điểm lĩnh vực I
*Lĩnh vực II: Kiến thức
1. Kiến thức cơ bản về giáo dục Mầm non a
b
c
d
2. Kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ lứa tuổi Mầm non a
b
c
d
3. Kiến thức cơ sở chuyên ngành a
b
c
d
4. Kiến thức về phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi Mầm non a
b
c
d
"5. Kiến thức phổ thông về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội liên quan đến giáo dục Mầm non" a
b
c
d
Tổng điểm lĩnh vực II
* Lĩnh vực III: Kỹ năng sư phạm
1. Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ a
b
c
d
2. Kỹ năng tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ em a
b
c
d
3. Kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ a
b
c
d
4. Kỹ năng quản lý lớp học a
b
c
d
"5. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh và cộng đồng" a
b
c
d
Tổng điểm lĩnh vực III

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG CUỐI NĂM HỌC:
Nội dung đánh giá Tự đánh giá Tổ chuyên môn Hiệu trưởng
"Lĩnh vực I: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống"
Lĩnh vực II: Kiến thức
Lĩnh vực 3: Kỹ năng sư phạm

1. Những điểm mạnh:…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
2. Những điểm yếu:…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
"3. Hướng phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu:"
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4. Nhận xét của tổ chuyên môn:………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
5. Ý kiến bảo lưu của giáo viên:………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….

"Phúc Thịnh, ngày……tháng….năm 20…." "Phúc Thịnh, ngày……tháng….năm 20…."
Tổ chuyên môn Giáo viên6. Ý kiến xếp loại của hiệu trưởng:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
"Phúc Thịnh, ngày……tháng….năm 20…."
Hiệu trưởng
[Ẩn quảng cáo]