/1

MẪU ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Upload: MinhMan.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1387|Tải về: 14

ĐỀ TÀI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM A. ĐẶT VẤN ĐỀ 1.Tầm quan trọng của đề tài: 2. Những thực trạng của vấn đề . 3. Lí do chọn đề tài: 4. Giới hạn lĩnh vực nghiên cứu của đề tài: 5. Cơ sở lí luận và thực tiễn a. Cơ sở lí luận: b. Cơ sở thực tiễn: B. NỘI DUNG 1. Nguyên tắc, phương thức, phương pháp giáo dục a. Nguyên tắc. b. Phương thức giáo dục. c. Các phương pháp giáo dục 2. Các biện pháp, giải pháp và cách tiến hành C. KẾT LUẬN 1. Kết quả đạt được: 2. Những thuận lợi và khó khăn khi áp dụng đề tài vào giảng dạy a. Thuận lợi: b. Khó khăn: 3. Đề nghị: Người viết * PHỤ LỤC * TÀI LIỆU THAM KHẢO