Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

mau de tai - skkn (moi nhat)

Lượt xem:351|Tải về:1|Số trang:5 | Ngày upload:10/11/2012

I. Cấu trúc cơ bản của một đề tài NCKH:1. Cấu trúc cơ bản của một đề tài NCKH: (Sở GD&ĐT đã ban hành)Trang bìa: Trang mục lục:Phần thứ nhất: MỞ ĐẦU Trong phần này bao gồm: 1. Lí do chọn đề tài. 2. Mục đích nghiên cứu. 3. Đối tượng nghiên cứu. 4. Giới hạn phạm vi nội dung nghiên cứu. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. 6. Phương pháp nghiên cứu. 7. Thời gian nghiên cứu.Phần thứ hai: NỘI DUNGChương I: Cơ sở lý luận của đề tài Thường bao gồm các nội dung sau đây: - Các định nghĩa về các thuật ngữ, các khái niệm chính yếu mà đề tài phải sử dụng trong quá trình phân tích đề tài (ví dụ: các khái niệm về đội ngũ, về xă hội hoá, về chất lượng, về năng lực, khái niệm về chỉ đạo...) - Những vấn đề lý luận thuộc lĩnh vực đề tài nghiên cứu (ví...