Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

MẪU ĐƠN XIN CHUYÊN TRUONG

Lượt xem:424|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG      Kính gửi:          - Ông Hiệu trưởng Trường .....….....              - Ông Hiệu trưởng Trường .....…..... Tên tôi là : ..... Địa chỉ:..... Là (Ghi rõ Cha, hay Mẹ, hay người giám hộ)..... của học sinh:..... Sinh ngày: ..... Nơi sinh: ..... Chỗ ở hiện nay: ..... Hiện là học sinh lớp: .....Hệ: ..... Trường: ..... Lí do xin chuyển:..... ..... ..... ..... ..... Nếu được vào học, gia đình có trách nhiệm đôn đốc con em chấp hành đầy đủ mọi Nội qui, Qui định của Nhà trường đề ra.                Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG HS XIN CHUYỂN ĐẾN                        Ý KIẾN CỦA  TRƯỜNG HS XIN CHUYỂN ĐI      Ngày       tháng       năm 200..... Người vi...