Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Đỉnh núi Cao Nhất nước ta Pan Xi păng thuộc tỉnh Sơn La. Đúng hay sai?

MẪU ĐƠN XIN CHUYÊN TRUONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG      Kính gửi:          - Ông Hiệu trưởng Trường .....….....              - Ông Hiệu trưởng Trường .....…..... Tên tôi là : ..... Địa chỉ:..... Là (Ghi rõ Cha, hay Mẹ, hay người giám hộ)..... của học sinh:..... Sinh ngày: ..... Nơi sinh: ..... Chỗ ở hiện nay: ..... Hiện là học sinh lớp: .....Hệ: ..... Trường: ..... Lí do xin chuyển:..... ..... ..... ..... ..... Nếu được vào học, gia đình có trách nhiệm đôn đốc con em chấp hành đầy đủ mọi Nội qui, Qui định của Nhà trường đề ra.                Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG HS XIN CHUYỂN ĐẾN                        Ý KIẾN CỦA  TRƯỜNG HS XIN CHUYỂN ĐI      Ngày       tháng       năm 200..... Người vi...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:290|Tải về:0|Số trang:2

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: