/1

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1416|Tải về: 4

Mẫu Đơn Xin Gia Nhập Công Đoàn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc…………….., ngày……tháng…… năm 200…  ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN        Kính gửi…………………………………………………………..    Tôi tên là :…………………………………………………Nam/Nữ:     Sinh  ngày..……tháng …………. năm .....    Dân tộc : .....     Hiệ

[Ẩn quảng cáo]