Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

mẫu đơn xin luân chuyển trong huyện

Lượt xem:268|Tải về:0|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc _________________________trong trong ngày tháng năm 2010ĐƠN XIN THUYÊN CHUYỂN Kính gửi: …………………………………………………………….. Tôi tên là: ………………………………………… sinh năm ……..……………………… Chức vụ: …………………... Đơn vị: ……………………………………………………… Trình độ văn hóa: …………. Trình độ chuyên môn: ………………………………………... Hệ đào tạo: …………….. môn :………………………………………………….………... Năm vào ngành: …………... Ngày hết tập sự - thử việc: ………………………………….. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………….. Quá trình công tác: (Ghi rõ thời gian công tác ở từng đơn vị) ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..... ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………..... Nay tôi làm đơn này kính đề nghị các cấp xét và giải quyết cho tôi được thuyên chuyển đến: …………………………………………………………………….………………………… ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Lý do: ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………. Nếu được chấp thuận tôi sẽ chấp hành mọi sự phân công của đơn vị mới./. Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI VIẾT ĐƠN...