/2

mau don xin nang luong

Upload: ThaoNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 570|Tải về: 0

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------*****---------Ea Khăl, ngày ………… tháng ………… năm 2010ĐƠN XIN NÂNG LƯƠNG*****Kính gửi: Hội đồng xét nâng lương trường THCS Hùng Vương.Tôi tên: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nơi công tác: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………Hiện đang hưởng lương:Hệ số: ………………………………………… Bậc ……………………/……………………Mã ngạch: ……………………Kể từ ngày:……………………………… Tháng …………………………… Năm ……………………… Tôi đã có thời gian giữ bậc là: ………………………… tháng, đủ điều kiện để niên hạn đề nghị nâng lên bậc lương tiếp theo.Kính mong hội đồng xét nâng lương quan tâm.(Đính kèm đơn có bản photo quyết định nâng lương gần nhất)NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc(((BIÊN BẢN HỌP XÉT NÂNG LƯƠNG ĐỢT II6 THÁNG CUỐI NĂM 2010 Vào lúc ………………… ngày ………… tháng ………… năm 2010, tại trường THCS Hùng Vương diễn ra cuộc họp xét nâng lương 6 tháng cuối năm 2010.I. THÀNH PHẦN THAM DỰ: Chủ tọa:...