Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Mẫu đơn xin vào đảng

Lượt xem:3733|Tải về:19|Số trang:1 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Mẫu 1-KNĐ)Kỳ anh, ngày .....tháng ..... năm .....ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gửi: - Chi ủy Chi Bộ..... - Đảng ủy: ……………………Tôi là: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sinh ngày. . . . tháng. . . . năm. . . . . . . . .Nơi sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quê quán: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Dân tộc: . . . . . . . . . . ....