Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

mau don xin vao dang viet tay

Lượt xem:1029|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM....., Ngày.... ....…… tháng …… năm ĐƠN XIN VÀO ĐẢNGKính gởi: Chi uỷ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Đảng uỷ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Tôi tên là : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Nơi sinh :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………Dân tộc:…………………………….....…………… Tôn giáo: …………….....……………… Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Trình độ học vấn :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....Nơi ở hiện nay : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... Đơn vị công tác:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chức vụ, chính quyền đoàn thể:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....Vào đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày ….....……. tháng …………..... năm …………………….....Tại : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Được Chi bộ xem xét là cảm tình Đảng ngày:……….. .. ...tháng ………....….. năm ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Người làm đơn...